Nasz rynek 
Chorzów jest miastem, które swój największy rozwój ­zawdzięcza rozwojowi przemysłu. Powstające na przestrzeni wieków huty, kopalnie i zakłady chemiczne spowodowały, że miasto rozrastało się, tworząc coraz większy organizm miejski. Pomimo bliskiego sąsiedztwa zakładów przemysłowych, ścisłe centrum Miasta – chorzowski Rynek – było wciąż miejscem otwartym dla mieszkańców, pełnym zieleni i kwiatów skwerem, przepięknie wkomponowanym w ­istniejącą zabudowę gmachu ówczesnego magistratu. To przestrzeń, która żyła dzięki ludziom oraz przedsięwzięciom, jakie tam realizowali. Obecny Rynek przełamany został w latach 60. ubiegłego wieku estakadą – drogą szybkiego ruchu, która spowodowała, ze Rynek zatracił swój pierwotny charakter serca miasta. Z biegiem lat stał przestrzenią pustą, bez wyrazu i  charakteru, źle odbieraną przez mieszkańców i przyjezdnych. Słowo „Rynek” utraciło swoje pierwotne znaczenie, a zostało jedynie jako adres pocztowy kilku kamienic.
Jak możemy to zmienić? 
Szansą na zmianę jest rewitalizacja chorzowskiego Rynku, która ponownie przywróci jego przestrzeń mieszkańcom. Naszym celem jest stworzenie otwartej przestrzeni publicznej, która wraz z ulicami przyległymi do Rynku stanie się prawdziwym centrum miasta.
Jednym z narzędzi jakie mają doprowadzić do ożywienia chorzowskiego Rynku jest realizacja projektu CUMA.

Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji
Informacja z warsztatu pn. "Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji"
Konkursy architektoniczne i urbanistyczne jako wyraz dbałości o ład przestrzenny

Raporty i opracowania zrealizowane w ramach projektu „CUMA”

Zarządzenie nr OR.187.2018 z dnia 07/09/2018r. o powołaniu Zespołu Rewitalizacji
Lokalny Program Rewitalizacji Chorzowa 2023
LPR Chorzów - załącznik 1 Karty projektów
Majowe pikniki CUMY - raport , maj 2017
Diagnoza potrzeb i potencjału młodzieży (w wieku od 16 do 25 r.ż) w zakresie ich aktywizacji edukacyjnej, zawodowej oraz społecznej w mieście Chorzów
Raport końcowy z przeprowadzonych badań opinii społecznej dot. projektu CUMA
Załącznik 5.1.1. Diagnoza młodzieży
Załącznik 5.1.2. Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego z chorzowską młodzieżą
Załącznik 5.1.3. Narzędzie - badanie ankietowe wśród chorzowskiej młodzieży
Załącznik 5.1.4. Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego z mieszkańcami Chorzowa
Załącznik 5.1.5. Narzędzie - badanie ankietowe wśród mieszkańców Chorzowa

Aktualności dot. rewitalizacji