Dziękujemy za zgłoszenia :)

Info: Rekrutacja kadry dobiegła końca.
Interesuje Cię praca z młodzieżą? Masz głowę pełną pomysłów i potrafisz zarażać swoją pasją?Dołącz do nas, zostań Opiekunem grupy pilotażowej CUMY, a my sfinansujemy Twoje studia!

Celem Rekrutacji jest wyłonienie kadry realizującej zadania dla 10-cio osobowej Grupy Pilotażowej w ramach projektu CUMA.

Szukamy osób, które:
ukończyły 18 rok życia i nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo;
posiadają wykształcenie wyższe w przynajmniej jednej z wymienionych poniżej dyscyplin naukowych :
a) pedagogika;
b) psychologia;
c) socjologia;

albo

– posiadają  wykształcenie wyższe w dowolnej innej dyscyplinie naukowej i jednocześnie odbyły kursy  lub szkolenia obejmujące świadczenie doradztwa lub wsparcia na rzecz osób lub rodzin zagrożonych  wykluczeniem społecznym

– posiadają doświadczenie w pracy z grupą w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, reintegracyjnych,  terapeutycznych lub podobnych, świadczonych na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem  społeczno-zawodowym lub jako animator społeczny czy pedagog ulicy (streetworker), przez okres co  najmniej 1 roku w ostatnich 3 latach

albo

– posiadają doświadczenie w realizacji innych niż wskazane powyżej działań na rzecz młodzieży  zagrożonej wykluczeniem społecznym przez okres co najmniej 1 roku w ostatnich 3 latach


Twoje zadania:
– przeprowadzenie rekrutacji w efekcie której zostanie wyłoniona 10 – osobowa Grupa Pilotażowa projektu;
–  realizacja warsztatów prowadzonych w okresie pomiędzy wrześniem 2017 roku, a czerwcem 2018 roku,
– czynne uczestnictwo w przedsięwzięciach o charakterze integrującym lokalną społeczność, w których realizację zaangażowana jest Grupa Pilotażowa
– inicjowanie osobistych działań i włączanie się w działania inicjowane przez pozostałych Opiekunów Grupy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej Grupy Pilotażowej
– bieżące prowadzenie dokumentacji Projektu w zakresie dot. zadań realizowanych przez Grupę Pilotażową


Ile potrzebujesz czasu:
Wymagamy dyspozycyjności  do 31 grudnia 2018r. 
Maksymalne zaangażowanie czasowe Opiekuna Grupy w ramach świadczenia działań nie może przekroczyć 130 godzin zegarowych w okresie trwania niniejszej Umowy,


Co w zamian:
Miasto sfinansuje Opiekunowi Grupy studia podyplomowe – wartość przeznaczona dla jednego Opiekuna Grupy : 6.000,- zł brutto


Termin składania zgłoszeń: 14 kwietnia 2017r. (data wpływu do Urzędu Miasta).

Jeżeli chcesz mieć swój wkład w organizację CUMY, podzielić się z nami swoją pasją, poznać wielu nowych ludzi oraz podnieść swoje kwalifikacje… DOŁĄCZ DO ZESPOŁU!