Lokalny Program Rewitalizacji

Jednym z elementów projektu "CUMA " jest aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji  miasta Chorzów (LPR). W okresie lipiec - grudzień 2016r. opracowano diagnozę  dokumentu, a także przeprowadzono ankietę wśród  mieszkańców i zorganizowano spotkania, warsztaty i  konsultacje społeczne.  


Program rewitalizacji to ważny dokument, ponieważ z jednej strony jest efektywnym narzędziem rozwiązywania problemów określonych części miasta, w których występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzennych i przyrodniczych, a z drugiej – pozwoli Miastu i innym podmiotom sięgnąć po zewnętrzne środki na ich rozwiązanie. Zależy nam, aby dokument ten diagnozował wszystkie problemy i zagrożenia, a następnie definiował kompletny katalog działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej.

W grudniu 2016r. zakończyły się prace nad dokumentem. Składa się on z 2 części, z których jedna jest załącznikiem w postaci Kart Projektów.

Obecnie LPR jest poddany ocenie Ministerstwa Rozwoju oraz Instytucji Zarządzającej Województwa Śląskiego. Po uzyskaniu pozytywnej opinii obu instytucji, LPR zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta Chorzów.